Struktura IAOT

Shromáždění

Nejvyšší orgán IAOT, který se skládá ze všech jejích členů. Každý člen IAOT má ve Shromáždění jeden hlas.

Rada

Statutární orgán, který jedná za IAOT vůči třetím stranám. Skládá se z maximálně 10 členů včetně výkonného ředitele IAOT. Členové Rady jsou voleni (kromě výkonného ředitele) Shromážděním z řad členů IAOT. V situaci, kdy by byl celkový počet členů Asociace větší než jeden ale ne větší než 9, je každý člen Asociace také členem Rady a v takovém případě Rada vykonává pravomoci shromáždění.

Výkonný ředitel

Odpovídá za každodenní aktivity IAOT a za řádné fungování IAOT. Plní úkoly, které mu jsou zadány Radou. Vykonává exekutivní roli mezi zasedáními Rady a realizací rozhodnutí Rady.

Stávající výkonný ředitel IAOT: RNDr. Martin Ružinský, PhD., TRANSPETROL, a.s., Slovensko

Generální tajemník

Vedoucí Sekretariátu IAOT, který odpovídá za veškeré administrativní aktivity IAOT.

Stávající generální tajemník IAOT: Mgr. Lucie Kuglerová, DiS., Česká republika

Stálá expertní skupina pro energetickou efektivitu

Stálá expertní skupina pro právní otázky

Stálá expertní skupiny pro zásobování

Stálá expertní skupina pro efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz systémů dálkového vedení